Nowy wskaznik oceny warunkow klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI) [New index to evaluate climate for climatotherapy (UTCI)]

W ciągu ostatnich stu lat powstało kilkadziesiąt róŜnych wskaźników oceniających oddziaływanie środowiska atmosferycznego na człowieka. Większość z nich nie ma jednak bezpośredniego odniesienia do reakcji fizjologicznych zachodzących w organizmie pod wpływem warunków termicznych otoczenia. W latach 90. ubiegłego wieku powstały tzw. wielowęzłowe (multi node) modele bilansu cieplnego człowieka, które opisują wszystkie mechanizmy gospodarki cieplnej organizmu. Na bazie jednego z tych modeli powstał nowy wskaźnik termiczny oceniający obciąŜenia cieplne człowieka (UTCI – Universal Thermal Climate Index). Artykuł przedstawia załoŜenia i podstawy interpretacji wskaźnika oraz próbę jego wykorzystania do oceny warunków klimatoterapii uzdrowiskowej.