PUB HS56 New index to evaluate climate.pdf (853.05 kB)
Download file

Nowy wskaznik oceny warunkow klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI) [New index to evaluate climate for climatotherapy (UTCI)]

Download (853.05 kB)
journal contribution
posted on 08.07.2010, 08:03 by Krzysztof Blazejczyk, Peter Broede, Dusan Fiala, George HavenithGeorge Havenith, Ingvar Holmer, Gerd Jendritzky, Bernhardt Kampmann, A. Kunert
W ciągu ostatnich stu lat powstało kilkadziesiąt róŜnych wskaźników oceniających oddziaływanie środowiska atmosferycznego na człowieka. Większość z nich nie ma jednak bezpośredniego odniesienia do reakcji fizjologicznych zachodzących w organizmie pod wpływem warunków termicznych otoczenia. W latach 90. ubiegłego wieku powstały tzw. wielowęzłowe (multi node) modele bilansu cieplnego człowieka, które opisują wszystkie mechanizmy gospodarki cieplnej organizmu. Na bazie jednego z tych modeli powstał nowy wskaźnik termiczny oceniający obciąŜenia cieplne człowieka (UTCI – Universal Thermal Climate Index). Artykuł przedstawia załoŜenia i podstawy interpretacji wskaźnika oraz próbę jego wykorzystania do oceny warunków klimatoterapii uzdrowiskowej.

History

School

  • Design

Citation

BLAZEJCZYK, K. ... et al, 2009. Nowy wskaznik oceny warunkow klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI) [New index to evaluate climate for climatotherapy (UTCI)]. Polish Journal of Balneology, 4 (118), pp.313-321.

Publisher

© Medi Press

Version

VoR (Version of Record)

Publication date

2009

Notes

This article was published in the Polish Journal of Balneology (Balneologia Polska): www.actabalneologica.resmedica.pl

ISSN

0005-4402

Language

other

Usage metrics

Keywords

Exports